در شماره سوم فصلنامه تزرو به قلم «محسن صفوی» خواهید خواند : تصویرگری و روایت جهانگردان اروپایی از مراسم آیینی «نحرشتر» در اصفهانِ عصر صفوی

از جمله مظاهر فرهنگی و اجتماعی ایرانیانِ عصر صفوی که مورد توجه جهان‌گردان غربی قرار گرفته، آیین‌های ملی و مذهبی

Read more
صفحه 1 از 3123
  • تیر ۱۳۹۶
  • اسفند ۱۳۹۵
  • دی ۱۳۹۵
  • آذر ۱۳۹۵
  • آبان ۱۳۹۵
  • مهر ۱۳۹۵
  • شهریور ۱۳۹۵
  • مرداد ۱۳۹۵
  • تیر ۱۳۹۵
  • خرداد ۱۳۹۵