در شماره دوم تزرو خواهید خواند: سکونت حاشیه‌ای در ایران، مفاهیم و چالش‌ها


ورود ذهن به کلماتی مانند حاشیه نشینی، اسکان غیررسمی، سکونتگاه های حاشیه و مناطق خودرو، حلبی آبادها و سکونت‌گاه های خارج از محدوده شهرها، وضع بد و نابهنجار سکونتی، شرایط ناپایدار و نابسامان اقتصادی- اجتماعی، فقرا، مهاجران و درماندگان و..  که در ادبیات جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی کلماتی آشنا هستند از فهم کلمه حاشیه، آنچنان که نزدیک به دو دهه است در ایران  اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی ابعاد جدی تری پیدا کرده است و برنامه ریزان دست به کار شده‌اند تا مناطق حاشیه شهرها را ساماندهی کنند باوریست که می توان از دغدغه های فکری و بحران محیط پیرامون هر انسانی دانست که در شماره دوم فصلنامه با تعاریف و مصادیق گویا به قلم آذر تشکر جامعه شناس و عضو اندیشکده رخداد تازه جاری می گردد. با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر مسأله از دستکاری برنامه ریزان شهری نیز فراتر رفته است و در برخی از شهرها مانند تهران و مشهد بیش از دیگر شهرها، ‌برنامه‌ریزان خود را گرفتار موضوع حاشیه‌نشینی می‌بینند و با این باور که حاشیه نشینی در همه شهرهای بزرگ دنیا وجود دارد، آذر تشکردر مقاله خود  نظریه‌ها و رویکردهای اصلی  به مسئله سکونت حاشیه و زیست غیررسمی را با توجه به مسائل خاص و اشکال خاص سکونت حاشیه در ایران مرور می کند. وی بر این باورست که مرور تئوری‌ها و سنجش آنها در میدان واقعی زیست ما راهی خواهد بود برای مواجهه متفاوت با مسئله حاشیه‌نشینی. او به بررسی و تحلیل شرایط حاشیه نشینی، ابعاد زندگی فرودستان شهری، ادبیات مرسوم سکونت در حاشیه  و نحوه کنش آن ها به استناد نظریه های استاد بین الملل و مطالعات جهانی آصف بیات ( Asef  Bayat)  و آنانیا روی (Ananya Roy) محقق برجسته آمریکایی می پردازد. همچنین با ذکر عوامل پیدایش حاشیه نشینی در ایران به نمودهای آن و پایداری مسئله سکونت حاشیه در ایران اشاره دارد که شرح گسترده بر این پژوهش به قلم او در مهرماه ارائه خواهد شد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *